Algemene voorwaarden

Definities

Opdrachtnemer: De Blauwe Beer die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
Opdrachtgever: De persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.
Diensten: Alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte diensten of producten, waaronder begeleiding en advisering, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichtte werkzaamheden in het kader van een opdracht.

1 Toepassingsgebied

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij De Blauwe Beer partij is en diensten of producten aanbiedt of levert, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze op schrift zijn gesteld en indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze op de overeenkomst in kwestie van toepassing zijn.

1.3  De algemene voorwaarden van De Blauwe Beer zijn ook van toepassing op alle aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten.

1.4  Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enig opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

2 Totstandkoming overeenkomst

2.1  Een overeenkomst komt tussen partijen tot stand door een aanbod van de ene partij en de schriftelijke aanvaarding daarvan door de andere partij, dan wel door de schriftelijke bevestiging door De Blauwe Beer van een mondelinge overeenstemming tussen partijen.

2.2  Alle aanbiedingen, waaronder een overeenkomst of offerte van De Blauwe Beer zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod niet binnen de gestelde termijn wordt aanvaard, komt dit te vervallen, waarna De Blauwe Beer gerechtigd is het aanbod al dan niet in een gewijzigde vorm te herhalen.

2.3  De overeenkomst dan wel de schriftelijke bevestiging door De Blauwe Beer wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven.

3 Wederzijdse verplichtingen

3.1  De verplichtingen van De Blauwe Beer gaan niet verder dan zoals schriftelijk zijn bevestigd door partijen.

3.2  Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen na het sluiten van de overeenkomst door partijen zijn slechts bindend indien en voor zover zij door partijen schriftelijk zijn bevestigd.

3.3  De opdrachtgever zal De Blauwe Beer steeds tijdig alle informatie ter beschikking stellen die voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttig of noodzakelijk is en zal De Blauwe Beer medewerking verlenen om de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op de juiste wijze uit te voeren. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Blauwe Beer zijn verstrekt, heeft De Blauwe Beer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen aan opdrachtgever.

3.4  De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

3.5  De opdrachtgever verplicht zich indien van toepassing, alle noodzakelijke, preventieve (veiligheids-)maatregelen te treffen, teneinde te voorkomen dat De Blauwe Beer bij de uitvoering van de overeenkomst schade lijdt.

3.6  De Blauwe Beer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuist en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

4 Uitvoering

4.1 De Blauwe Beer zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en behoeften van opdrachtgever, mits dit naar haar oordeel bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

4.2. De Blauwe Beer heeft het recht om bepaalde werkzaamheden bij de uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten door derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat dit niet het geval zal zijn.

4.3 De Blauwe Beer neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich derhalve de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar.

5 Contractduur en opzegging

5.1  Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2  Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de overeenkomst van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen.

6 Honorarium/ tarief en betaling

6.1  Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen voor een traject. Dit tarief geldt voor alle werkzaamheden die De Blauwe Beer voor opdrachtgever inzet. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever daarnaast gehouden de door De Blauwe Beer gemaakte reiskosten te vergoeden.

6.2  Betaling van facturen van De Blauwe Beer dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden op een door De Blauwe Beer aangewezen rekeningnummer.
Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal een herinnering worden gestuurd en zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. Incassokosten zullen voor rekening van opdrachtgever zijn. In geval van betalingsverzuim door opdrachtgever is De Blauwe Beer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang ie staken of op te schorten, zonder dat zij richting opdrachtgever schadeplichtig gesteld kan worden.

6.4 Eventueel bezwaar tegen de hoogte van een factuur van De Blauwe Beer dient binnen 14 dagen na de verzending daarvan schriftelijk aan De Blauwe Beer gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt opdrachtgever geacht met de hoogte van de factuur in te stemmen. Bezwaar schort de betalingsverplichtingen van de wederpartij niet op, tenzij De Blauwe Beer schriftelijk aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat het bezwaar volledig gegrond wordt geacht.

7 Wijziging van de overeenkomst en meerwerk

7.1  Tenzij anders is overeengekomen, kunnen partijen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en de omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende verplichtingen zal worden uitgebreid en/of gewijzigd. Indien over de daaraan verbonden kosten geen nadere schriftelijke afspraken zijn gemaakt, heeft het tarief respectievelijk honorarium van artikel 5 van deze algemene voorwaarden separaat ook voor deze werkzaamheden te gelden.

7.2  De opdrachtgever aanvaardt dat door een wijziging van de werkzaamheden (zoals bedoeld in het vorige lid) het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden kan worden beïnvloed. De Blauwe Beer is dan ook niet gehouden tot vergoeding van enige schade als gevolg daarvan.

7.3  Indien naar het oordeel van De Blauwe Beer een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om op de juiste wijze aan de verplichtingen jegens opdrachtegver te voldoen, is De Blauwe Beer gerechtigd deze eenzijdig aan te brengen waarbij de opdrachtgever te allen tijde dient te worden geïnformeerd, tenzij de redelijkheid en billijkheid daaraan in de weg staan.

8 Overmacht

8.1  De Blauwe Beer is niet gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht als genoemd in artikel 75 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

8.2  Van overmacht is in elk geval sprake, indien ten gevolge van enige omstandigheid, voorzien of niet-voorzien, redelijkerwijs niet (meer) van De Blauwe Beer kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen (verder) nakomt. Dit is onder andere het geval
bij ziekte van ingezet personeel, transportmoeilijkheden, het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van toeleveranciers, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook en voorts iedere andere omstandigheid waarop De Blauwe Beer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen.

8.3  Ingeval van overmacht zal hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk aan opdrachtgever mededeling worden gedaan, zo nodig onder overlegging van eventuele bewijsstukken.

9 Aansprakelijkheid

9.1  De Blauwe Beer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichtte diensten, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van De Blauwe Beer.

9.2  De totale aansprakelijkheid van De Blauwe Beer wegens toerekenbare tekortkoming(en) in nakoming van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout bij de wederpartij gedeclareerde opdrachtsom. Bij een langere looptijd van de overeenkomst dan zes maanden, zal aansprakelijkheid verder beperkt zijn tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

9.3  Indien door of in verband met verrichten van diensten door De Blauwe Beer of anderszins schade aan personen of zaken worden toegebracht, zal de aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door De Blauwe Beer afgesloten beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat De Blauwe Beer in verband met die verzekering draagt.

9.4  Elke aansprakelijkheid van De Blauwe Beer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

10 Geheimhouding en zorgvuldigheid

10.1 Elk van de partijen is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die haar in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, dan wel waarvan de andere partij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs had kunnen begrijpen.

10.2 Elk van de partijen zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is gekomen in het kader van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.

11 Annulering/beëindiging overeenkomst

11.1  De Blauwe Beer heeft het recht om zonder opgave van reden een training, cursus of begeleidingstraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan De Blauwe Beer betaalde bedrag.

11.2  De opdrachtgever heeft het recht deelname aan een training, cursus of begeleidingstraject te annuleren waarbij dit schriftelijk aan De Blauwe Beer wordt bericht.
Annulering kan kosteloos tot 14 dagen voorafgaand aan deelname.
Bij annulering tussen 14 en 7 dagen wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Na 7 dagen is 100% van het factuurbedrag verschuldigd.

Wanneer deelname tussentijds wordt beëindigd is er geen recht op terugbetaling.

11.3  Een individueel begeleidingsgesprek kan 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd of worden verplaatst. Indien dit na 24 uur plaatsvindt dan wel niemand bij de afspraak verschijnt, zal de afgesproken honorering in rekening worden gebracht.

12 Intellectuele eigendom

12.1  Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectueel eigendom berusten op de door De Blauwe Beer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen, en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam- en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

12.2  De Blauwe Beer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.

13 Persoonsgegevens

13.1 Door het aangaan van een overeenkomst met De Blauwe Beer wordt aan De Blauwe Beer toestemming verleent voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden bewerkt in lijn met de privacyverklaring van De Blauwe Beer.

14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1  Op alle overeenkomsten met De Blauwe Beer is het Nederlands recht van toepassing.

14.2  Alle geschillen welk tussen De Blauwe Beer en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen via mediation – via klachtenportaal zorg – worden opgelost dan wel worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam tenzij De Blauwe Beer ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

14.3  Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet nakoming door opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, komen voor rekening van opdrachtgever.

15 Slotbepalingen

15.1  De Blauwe Beer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden.

15.2  Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.