“Op 20 maart bestaat de Beroepsorganisatie Kindbehartiger en de rol van de Kindbehartiger 3 jaar. Voor ons de Dag van Kindbehartiging, waarbij wij stil staan bij de afgelopen paar jaar en vooruit kijken.

Voor ons ook een dag waarop wij extra aandacht vragen voor de positie van kinderen in een scheidingssituatie, voor hun stem en hun rechten.

Kindbehartiger

Kindbehartiger: vertrouwenspersoon voor kinderen bij echtscheiding

Zoom op IVRK

Op 20 maart zoomen wij nadrukkelijk in op het IVRK en de aanvullende General Comments. Op wat het belang van kinderen precies behelst in specifieke situaties. Hoe dit concreet kan worden gemaakt per situatie. Alsmede hoe wij met elkaar, als volwassenen binnen onze maatschappij, de belangen van kinderen beter kunnen borgen; kinderparticipatie voorop en daarnaast bescherming bieden voor de kwetsbare positie die kinderen tevens genieten.

Wij streven naar een kindvriendelijk systeem van scheiden. Ieder kind heeft een stem waaraan een passend belang moet worden gehecht, in lijn met de artikelen 9 en 12 van het IVRK alsmede 809 Burgerlijke Rechtsvordering.

Dat het gewenst is dat de stem van kinderen wordt meegenomen, staat buiten kijf. Dit bieden we in Nederland echter nog niet ieder kind.

Kinderen hebben een informele rechtsingang. Zij mogen hun mening geven over zaken die hen aangaan, zoals de scheidingssituatie van hun ouders. Kinderen verdienen dat niet over hun hoofden heen beslissingen worden genomen, zij verdienen bescherming om niet te worden betrokken in die zaken die op volwassen niveau spelen en bescherming dat we kinderen niet te verantwoordelijk maken voor de stem die zij afgeven.

Ieder kind zou in een scheidingssituatie in diverse stadia een eigen belangenbehartiger en vertrouwenspersoon moeten worden geboden. Dat is een recht van kinderen. Iemand die naast het kind staat, het belang van het kind concreet maakt in de desbetreffende situatie, vragen voor hen in perspectief plaatst en uitleg geeft. Het liefst zo vroeg mogelijk in het scheidingsproces. Daar staan wij als Kindbehartigers voor.

Een kindvriendelijker rechtssysteem is niet een systeem waarin we meer kinderen, ook op jongere leeftijd, gaan betrekken in volwassen zaken, maar wel een systeem waarbij op passende wijze wordt gezorgd dat de positie van ieder kind een plek krijgt en dat de beschermingsgedachte wordt ingevuld.

Aan het IVRK mag meer gewicht worden toegekend.”

Meer info? contact bjorn of kijk ook op www.kindbehartiger.nl